Artikel 1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alleoffertes en overeenkomsten van of met Blijenborch en alle daarmee verbandhoudende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEGEVENS OPDRACHTEN

a. Het intakegesprek is kosteloos. Na dit oriënterend gesprek van ± 1 uur wordt eenvrijblijvende offerte gedaan, welke vervalt na 2 maanden tenzij anders aangegeven.

b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Blijenborch beschikbare informatie.

c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voorakkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Blijenborch is ontvangen en geaccepteerd.

d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot deovereenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechtsrechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.

e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Blijenborch dient te worden vermeld of - en zo ja in hoeverre - een opdracht aan een bepaald tijdsbestek isgebonden.

Artikel 3. GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Blijenborch al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking testellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteitenter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd tijd beschikbaar hebben voor de opdrachten dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering vande opdracht benodigd zijn.

Artikel 4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

a. Blijenborch bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichtenover de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.

b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

Artikel 5. GEHEIMHOUDING

a. Blijenborch is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregenresultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.Blijenborch verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door NBPO(Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers)

b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Blijenborch zich het recht toe relevante informatiete verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan wordenvoorkomen.

c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Blijenborch gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechteraangewezen derden mede te verstrekken, en Blijenborch zich ter zake niet kanberoepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan rechtvan verschoning, dan is Blijenborch niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van deovereenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN

a. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. 

c. De tariefsaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggenindien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

d. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Blijenborch.

e. Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarievenovereengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Blijenborch gebruikelijke methoden.

f. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Blijenborch reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

g. Blijenborch zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen)aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doentoekomen.

Artikel 7. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Betalingen inclusief BTW dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van dedeclaratie, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.

b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Blijenborch haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgeveralle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn,verschuldigd.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Blijenborch heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werkenbinnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties teverbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/ofsupervisie.

b. Blijenborch is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, aldan niet in overleg met Blijenborch. Opdrachtgever is te allen tijde zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is deschade schriftelijk bij Blijenborch heeft gemeld.

d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Blijenborch of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijkis, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde vande door Blijenborch afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip vanhet eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

e. Elke aansprakelijkheid van Blijenborch voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. DUUR EN BEËINDIGING

a. Een overeenkomst voor een organizingtraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst wordenverlengd.

b. Blijenborch heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgeverniet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingente voldoen.

c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binneneen redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst tebeëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoedingverschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op deovereengekomen wijze betaald.

d. Blijenborch is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien deopdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever eenvennootschap is en deze wordt ontbonden.

Artikel 10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN

a. Blijenborch behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte vanfamilie of een dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.      

b. Blijenborch behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching enpersoonlijke groei.

c. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Blijenborchgerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indienopdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarievengehanteerd. 

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door Blijenborch geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is nietbevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enigeandere wijze te bezwaren.

b. Bij niet betaling heeft Blijenborch het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Blijenborch zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte testellen.

d. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat teretourneren aan Blijenborch. In geval van beschadigingen toegebracht dooropdrachtgever zal Blijenborch deze verhalen op opdrachtgever.

e. Alle door Blijenborch verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken,teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever enmogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Blijenborch worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Blijenborch wordengebruikt als boeken welke door Blijenborch zijn geleverd, zijn te beschouwenals werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

Artikel 12. KLACHTENPROCEDURE

a. Blijenborch heeft zich verbonden aan de Ethische code/beroepscode, zoals te vinden op de website www.nbpo.nl, en aan de klachtenregeling van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers.

b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffendewerkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Blijenborch. Deingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingte bevatten, zodat Blijenborch in staat is adequaat te reageren.         

c. Indien een klacht gegrond is, zal Blijenborch de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaarzinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar teworden gemaakt.

d. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Blijenborch slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen vanartikel 8.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen isNederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijdevan de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

KVK:80012760
©2021 Blijenborch | All rights reserved